swag系列在线观看麻豆

swag系列在线观看麻豆

以头垢诸蛇毒人∶梳垢一团,尿和敷上。盖邪火只能动欲,不能生物。

其色杂黄黑,亦有苍灰色者。故人以比心疑不决者,而俗呼愚为痴也。

若母虚弱及素有冷疾者,温汁服之。薄荷露∶鲜薄荷蒸取,气烈而味辛,能凉膈发汗,虚人不宜多服。

而不知其去湿之功,十倍于苍术。 张绿猗言∶吸毒石乃蛇蛰时口中所含泥,惊蛰后吐弃穴畔,人取货之。

按郭璞谓山都即狒狒,稍似差别,抑名同物异欤? 内容:乃粪坑中蛆钻之泥,其质松,凡蛆在泥中过冬,必钻此土作窠。

时珍曰∶甘,寒。次日定飞丝入目∶刮爪甲末,箸头同津液点之,其丝自聚拔出也。

Leave a Reply